Перейти до вмісту

Стратегії ефективного природокористування


Повідомлень в темі: 43

#1 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 28.02.2008 – 12:30

 • 43
Варто почати з того, а що так природні ресурси, як їх правильно класифікувати, щоб ефективно управляти природокористуванням...
Тіла й сили природи, які використовуються або можуть бути використані людьми, відносяться до природних ресурсів. Категорія ”природні ресурси” передусім указує на безпосередній зв'язок природи з господарською діяльністю людини. Так, нафта стала розглядатися як ресурс більше 150 років назад, а уран – лише декілька десятків років, хоча обидва елементи були частиною природи тисячі років до цього.
У взаємодії суспільства і природи добре видно наступну тенденцію: все більша частина елементів природи переходить у клас природних ресурсів. Критерії включення елементів природи в природні ресурси:
1) існування людини й властивих їй потреб;
2) наявність знань, що відповідний елемент природи може задовольнити певну потребу;
3) наявність технології задоволення певної потреби з допомогою відповідного елемента природи.

Повідомлення відредагував Weber: 28.02.2008 – 12:31


#2 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 28.02.2008 – 16:31

Ліси вирубали, ріки висушили... Спіймаєш клятого москаля - ні тобі втопить, ні повісить!

Це приклад неефективного природокористування.

Цитата

Використання в економічній системі природних ресурсів ви­магає їх адекватної оцінки. Існує два основних види оцінки: тех­нологічна (виробнича) та економічна.
От вам і вся ефективність! чомусь про збереження ресурсів не йдеться, а це повинно бути враховане!

А оце вже ближче до тіла.

Цитата

Раціональне природокористування спрямоване на забезпечення умов існування людства і отримання матеріальних благ, запобігання можливих шкідливих наслідків людської діяльності, на підтримання високої продуктивності природи та охорону і економне використання її ресурсів.

Нераціональним є таке природокористування, коли вплив людини на природу призводить до знесилення її відновлювальних властивостей, зниження якості і вичерпання природних ре­сурсів, забруднення навколишнього середовища. Воно може ви­никнути як наслідок не тільки прямих, але й опосередкованих впливів на природу.

При використанні практично невичерпних ресурсів (енергії Сонця і підземного тепла, припливів і відпливів) раціональність природокористування вимірюється перш за все найменшими експлуатаційними витратами і найбільшим коефіцієнтом ко­рисної дії (ККД) добувних виробництв і установок.

Для ресурсів вичерпних і при цьому невідновних (наприк­лад, нафта, мінерали) важливими є комплексність і економічність добування, скорочення відходів.

Можна виділити два етапи розробки і реалізації проблеми. Перший - програма першочергових заходів, другий - довгостро­кова програма переходу до системи раціонального природокори­стування.

Першочергові заходи: створення системи контролю за які­стю середовища, урахування заходів з охорони природи при роз­робці народногосподарських планів, заходів з формування еко­логічної культури населення.

Довгострокова програма - це програма переходу виробниц­тва до більш високого ступеня розвитку. Сюди належать питан­ня економічної оцінки природних ресурсів, питання створення систем управління ресурсами біосфери, виявлення напрямів і темпів природного і антропогенного розвитку природи в най­ближчому майбутньому і в перспективний період.

Чим повніше використовуються природні ресурси, тим ощадливіше і по-господарськи слід ставитися до їх екс­плуатації, особливо якщо йдеться про невідновлювані енер­гетичні ресурси. Незважаючи на те що кількість розвіда­них копалин збільшується як загалом, так і в розрахунку на душу населення, існує загроза їх виснаження ще перед тим, як буде здійснений перехід на використання нових джерел енергії. Тим більше, що суспільство відчуває все більший дефіцит відновлюваних природних ресурсів.

В зв'язку з цим раціональне використання і відтворен­ня природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем людства. Поряд з глобальним, проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів має яскраво виражений регіональний характер і відіграє особливу роль в інтенсифікації вироб­ництва на основі прискорення науково-технічного прогресу.

Одне з центральних місць у регулюванні відносин з приводу охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів відводиться науково обгрунтованому поєднан­ню територіального і галузевого управління природоохоронною роботою. Підприємства, що залучають у господарський оборот природні ресурси, нале­жать, з одного боку, до тієї чи іншої галузі народного гос­подарства, а з другого — є ланками територіально-вироб­ничих комплексів. Тому виникає необхідність правильного поєднання інтересів багатьох міністерств, відомств і місце­вих територіальних органів, які повинні доповнювати одне одного, утворюючи єдину систему управління. Наприклад, при відведенні земель під промислове, транспортне чи жит­лове будівництво слід виходити не лише з локальних інте­ресів відомчого характеру, а й враховувати, що відчуження земель, особливо орних, призводить до скорочення площі сільськогосподарських угідь, знижує родючість грунту, зменшує валову продукцію сільського господарства та ін.

У системі управління природоохоронною діяльністю підприємства можна виділити планування, експлуатацію очисних споруд (включаючи технологічний процес) і конт­роль за викидами в навколишнє середовище. Проектування і планування дають змогу розробити комплекс необхідних заходів по охороні навколишнього середовища, їх виконан­ня, серед яких нові удосконалені технологічні процеси, роботи, очисні споруди, що знижують або виключають шкідливий вплив на навколишнє середовище.

Принципи раціонального природокористування - це основні правила, якими необхідно керуватися при перетворенні приро­ди. Розглянемо деякі з них.

Правило міри перетворення природних систем - у процесі експлуатації природних систем не можна переходити деякі межі, які дозволяють цим системам зберігати властивість самопідтримання (самоорганізації і саморегуляції).

Правило «м'якого» управління природою - «м'яке» управ­ління природними процесами, як правило, здатне викликати ба­жані природні ланцюгові реакції і тому з соціально-економічно­го погляду є більш бажаним, ніж «жорстке» ,техногенне.

Правило ланцюгових реакцій «жорсткого» управління при­родою - «жорстке», як правило технічне, управління природними процесами може викликати небажані ланцюгові природні реакції (наприклад, порушення динамічної рівноваги), значна частина яких є екологічно, соціально й економічно неприйнятною.

Закон обмеженості природних ресурсів - усі природні ре­сурси (і умови) Землі є скінченними.

Закон падіння природно-ресурсного потенціалу - у межах однієї суспільно-економічної формації (способу виробництва) і одного типу технологій природні ресурси стають все менш доступними і потребують збільшення витрат праці й енергії на їх добування та транспортування.

Закон зниження енергетичної ефективності природокорис­тування - з плином історичного часу при отриманні з природ­них систем корисної продукції на її одиницю в середньому ви­трачається все більше енергії.

Закон відповідності рівня розвитку виробничих сил при­родно-ресурсному потенціалу - розвиток виробничих сил відбу­вається відносно поступово до моменту різкого виснаження при­родно-ресурсного потенціалу, який характеризується як еколо­гічна криза. Криза розв'язується шляхом революційної зміни виробничих сил.

Закон убуваючої родючості - внаслідок постійного вилучення врожаю і порушення природних процесів ґрунтоутворення, а також за тривалої монокультури в результаті накопичення ток­сичних речовин, що виділяються рослинами, на культивованих землях відбувається зниження природної родючості грунтів.

В даний час все більшої популярності набувають ресурсозберігаючі та екологічно чисті підприємства. І в цьому є три плюси. По-перше, підприємець зберігає екологію, що в наш час стоїть на першому місці і мало б всебічно підтримуватись державою та суспільством вцілому. По-друге, використовуючи відходи (а з часом відходи ми будемо називати повноцінною сировиною) і вторинну сировину можна зекономити або навіть отримати додатковий прибуток. Третім пунктом можна виділити звільнення від різного роду «паперової тяганини» і штрафів. Тим більше підприємець сам усвідомлює, що він веде галузь у майбутнє і за ним неминуче підуть інші. «Невидима рука» Адама Сміта сама виведе з ринку якісної і дешевої продукції недобросовісних підприємців, які мають на меті за короткий час отримати великі прибутки. Вони ніколи не інвустують в технологію, а тільки викачують ресурси. Треба частково взяти приклад з японців, де за компанією закріплюють працівника, а перехід на інше робоче місце осуджується. Єдиним мінусом можна відмітити більший стартовий капітал. Таким чином, займаючись справжнім бізнесом, потрібно розраховувати тільки на довготривалий період, а для цього потрібна стабільна держава. Україна відлякує своїх і чужих інвесторів своєю нестабільністю.

 • 0

#3 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 28.02.2008 – 18:18

Прочитав попередній пост... Довго думав... :) І придумав наступне.
Економічна ж доцільність використання окремих елементів природи служить критерієм для підрозділу природних ресурсів на фактичні (економічно доступні) і потенційні (економічно недоступні). Розуміння цього дозволить правильно відповісти на питання: чи в Україні є достатньо родовищ нафти для забезпечення відповідного попиту? Чи у Львові може бути достатньо води для якісного забезпечення потреб населення? І в одному і в другому випадку відповідь може звучати позитивно. Але це позитивна відповідь з технічної точки зору, оскільки як українська нафта, так і львівська вода матимуть занадто високу ціну: більшість їхніх запасів є економічно недоступні, хоча з технічної точки зору вони можуть бути видобуті. Аналогічно можна говорити про родовища золота на Закарпатті: отримання з них золота обходиться дорожче від його ринкової ціни.
Природні ресурси надзвичайно різноманітні. Вони відрізняються за походженням, матеріально-речовим складом, розміщенням, за здатністю задовольняти ті чи інші потреби суспільства. Це можуть бути ресурси суші, океану чи атмосфери; ресурси органічного та неорганічного походження; металеві чи неметалеві; тверді, рідкі чи газоподібні і т.д. Важливим з економічного та управлінського погляду є поділ природних ресурсів на відновні (невичерпні) та невідновні (вичерпні). Розробка ще досконаліших класифікацій природних ресурсів дозволила б прискорити, зробити більш дешевим та удосконалити (за рахунок відмови від копітких і громіздких детальних розрахунків) процес прийняття рішень на відповідних ієрархічних рівнях щодо використання природних ресурсів. Класифікація природних ресурсів може бути використана для розробки та формулювання принципів стратегії використання різних видів природних ресурсів:
1. Використання відновних (невичерпних) природних ресурсів повинно відбуватися в обсягах, що лімітуються їх природним відновленням, виходячи з економічної доцільності та міркувань екологічної безпеки;

2. Щодо невідновних (вичерпних) ресурсів має реалізовуватися концепція їх максимально ощадного використання з обов'язковим дотриманням певного співвідношення між річним обсягом видобутку та обсягом запасів. Їх використання має відбуватися у темпі, достатньому для створення замінників.

Повідомлення відредагував Weber: 28.02.2008 – 18:20

 • 0

#4 Аничка

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 512 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Львів

Відправлено 24.03.2008 – 21:06

Цікавою у цьому стосунку є думка відомого Стівена Хокінга:

Цитата

Стівен Хокінг, видатний англійський астрофізик, завідувач кафедри прикладної математики та теоретичної фізики Кембріджського університету, якою колись завідував сам Ісаак Ньютон, вважає: якщо планетарну екологічну кризу зараз удасться відтермінувати, то в найближчі 50—100 років з’явиться погроза інших не менш небезпечних для людства катаклізмів. Він вважає, що оскільки «життя на Землі перебуває під постійно зростаючою загрозою знищення, лиха на кшталт раптового глобального потепління, падіння метеоритів, ядерної війни, генетично модифікованого вірусу чи інших небезпек, про які ми ще не знаємо», то «виживання людства залежить від його здатності знайти у Всесвіті нові місця проживання».
http://www.dt.ua/3000/3100/55364/

Тобто, чувак - вчений-інвалід, який тільки лежить і думає, постійно і продуктивно, на відміну від "нових українців" та "братків", які крім тачки та тьолки, ні про що інше думати не здатні - в більшості своїй (не дай Боже, когось з теревенців-"нових..." ображу). Загалом, це вражає і деякою мірою змінює погляди, стереотипи, цінності ...
Також рекомендую усім його книгу "Природа простору й часу" ("Природа Пространства и Времени" - http://koob.ru/hawki..._space_and_time )

ПЕС: Кілька день тому по радіо ЕРА-FM була передача з участю цього http://www.dt.ua/3000/3100/55364/ Володимира ПРІСНЯКОВА (академіка НАН України). Такий цікавенький дядечко. Так спокійно й захоплююче розповідав про багато речей фундаментального значення. Особливо мені сподобалося про метеорити. Виявляється, довкола Землі кружляє 10 метеоритів - від 200м до 1 км у діаметрі. На замітку - метеорит, котрий знищив динозаврів, був 200м у ширину. Просто все перевертається всередині, коли чуєш, що один з тих метеоритів вже підлітав до Землі у 2005, ближче, ніж Місяць. Вдруге він наблизиться десь у 2020-25, а у 2035, цілко ймовірно, може впасти комусь на голову. NASA розробляє якісь проекти з вивчення його поведінки та можливого уникнення падіння, але поки що це тільки проекти. Взагалі, цікаве питання - чи не так? Постає купа онтологічних питань у цьому зв'язку ...
 • 0

#5 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 25.03.2008 – 14:44

Про відтягання екологічної катастрофи.
Нещодавно дивилася цікавісіньку передачу про Чилі (а може Перу - отут мене вже склероз замучив :) ). У них єдиним джерелом води є льодовики ( :) це вже не склероз, а щось страшніше - поки не почала писати, точно знала, де це і які гори). Вони віками потроху тануть і наповнюють річку. Аж тепер - через глобальне потепління - льодовики почали танути інтенсивніше. Пани схопилися за голову і почали надефективно зі своєї води користатися - ледь не кожну краплю рахують (рослини, наприклад, зрошують "водяним пилом"). При всьому при тому за підрахунками вчених, при сучасній швидкості зростання температури води їм вистачить років на п’ятдесят. А якщо потепління "наїжджатиме" повільніше хоча б на кілька градусів - то їм =ура-ура= на цілих сто років води вистачить. От вам і все ефективне природокористування.
Це ще наше з вами ліниве щастя, що ми всього вдосталь маємо. Але ж і воно може скінчитися...
 • 0

#6 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 25.03.2008 – 18:41

Та шо там боятися - стануть опріснювати морську воду...
 • 0

#7 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 26.03.2008 – 09:25

Перегляд дописуWeber (25.03.2008 19:41) писав:

Та шо там боятися - стануть опріснювати морську воду...
Але це навряд можна віднести до ефективного природокористування. Бо порушить природну рівновагу (сама себе розсмішила! яка в біса природна рівновага?)

А Японія до 2015 року грозиться перейти на біопаливо. Японцям в таких питаннях можна вірити - якщо пообіцяли, то зроблять.
Вони взагалі свої проекти з надзвичайною швидкістю реалізовують. За той період, що наші вчені пани огляд проблеми роблять, вони готовий проект встигають здати. :rolleyes:
 • 0

#8 Marcos

  ....

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3363 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.03.2008 – 11:17

Перегляд дописуWeber (25.03.2008 18:41) писав:

Та шо там боятися - стануть опріснювати морську воду...

а що ви скажете на це

Цитата

Міністр міжнародного розвитку в уряді Великобританії Гарет Томас виступив із заявою про те, що вже зараз потрібно вживати заходів в галузі водопостачання, щоб у майбутньому виключити війни через воду.


У цей час гостру проблему дефіциту прісної води мають 1,1 млрд людей, а близько 1,8 млн дітей щорічно помирає від хвороб, спричинених проблемами з водою.


"Якщо ми не візьмемося за цю проблему, факт той, що в найближчі роки водні ресурси можуть стати об'єктом міжнародних конфліктів, - зазначив Томас. - Нам потрібно зараз вкласти кошти та сили - інакше в майбутньому доведеться дорого заплатити за свою бездіяльність".

За підрахунками міністра, до 2025 року дві третини населення планети будуть проживати у країнах, які мають дефіцит води. Тому коаліція благодійних організацій закликала увесь світ почати докладати зусилля для забезпечення країн, які розвиваються, водогінними мережами, а також охоплення очисними спорудженнями ще 2,6 млрд людей.


Томас також попереджає про те, що ріст температури повітря разом з екстремальними метеорологічними явищами підсилить навантаження на водні ресурси, попит на які буде збільшуватися у зв'язку з ростом і неухильною урбанізацією населення планети.
http://ua.korrespond...net/tech/414695

пан Вебер виходить не все так просто як здається ?
 • 0

#9 bulbashka_aero

  Вівця-перевертень

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1577 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Кременчук

Відправлено 26.03.2008 – 12:55

Перегляд дописуMarcos (26.03.2008 12:17) писав:

а що ви скажете на це


пан Вебер виходить не все так просто як здається ?
Отож бо і воно! якби все було так просто, як здається!
 • 0

#10 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 26.03.2008 – 14:51

Я погоджуюся, що водні ресурси будуть найбільш дефіцитними у цьому столітті. І за них будуть війни. І чинник водних ресурсів буде одним з найважливіших при виборі місця розташування господарської діяльності. Але йдеться про дешеві водні ресурси. Дорогих з опрісненої води буде вдосталь. А ще якщо вартість опріснення знизиться разів у 10 то все буде ОК.
 • 0

#11 Аничка

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 512 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Львів

Відправлено 26.03.2008 – 17:21

Якщо всі люди візьмуться за голову (тобто, отямляться) і прикладатимуть усіх зусиль для збереження природи й виправлення своїх техногенних помилок, Землю буде якщо не повністю врятовано, то хоча б надовго. А то навіщо дітей народжувати, знаючи, що ресурсів Землі вистачить, припустимо, до 2065 року?
Але, на жаль, мало хто отямиться. Та й яким чином отямитися, якщо це не провадиться на державному рівні, вже не кажу про всесвітній. Я не фаталіст, а "гарно поінформований оптиміст" :rolleyes:

ПЕС: мені дуже сподобався фільм "Я - легенда" з Вілом Смітом. Подивіться, хто не бачив ...
 • 0

#12 Marcos

  ....

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3363 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.03.2008 – 17:55

Перегляд дописуАничка (26.03.2008 17:21) писав:

Якщо всі люди візьмуться за голову (тобто, отямляться) і прикладатимуть усіх зусиль для збереження природи й виправлення своїх техногенних помилок, Землю буде якщо не повністю врятовано, то хоча б надовго.
Фантазія це добре. Люди не отямляться, тому що механізм споживання і задоволення потреб людства вже не зупинити.
 • 0

#13 Аничка

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 512 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Львів

Відправлено 26.03.2008 – 18:10

Перегляд дописуMarcos (26.03.2008 17:55) писав:

Фантазія це добре. Люди не отямляться, тому що механізм споживання і задоволення потреб людства вже не зупинити.

Фантазія =>реальність!! Механізм реалізації потрібен. А що, краще ручки опустити? : "... вже не зупинити. .. не зупинити ... не зупинити ...".
Треба зламати себе, всіх і зупинити.

Інакше, як казав неперевершений Лесь Подерв'янський вустами Гаврюши Обізянова у п'єсі "П...Ц": "По нашим даним, якщо будівництво не
нає...ться зараз - воно обов'язково нає...ться в наступному кварталі."
 • 0

#14 Marcos

  ....

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3363 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.03.2008 – 18:12

Перегляд дописуАничка (26.03.2008 18:10) писав:

Фантазія =>реальність!! Механізм реалізації потрібен. А що, краще ручки опустити? : "... вже не зупинити. .. не зупинити ... не зупинити ...".
Треба зламати себе, всіх і зупинити.
ваші пропозиції щодо "зламати і зупинити". Хотілось би почути конкретику.
 • 0

#15 Аничка

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 512 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Львів

Відправлено 26.03.2008 – 18:17

Перегляд дописуMarcos (26.03.2008 18:12) писав:

ваші пропозиції щодо "зламати і зупинити". Хотілось би почути конкретику.

Починати треба з себе, насамперед!
Їздити на роботу на вєліку, купувати продукти у паперових пакетах, а целофану до рук не брати!
Здавати пляшки у склотару, а папір - у макулатуру. І відмовитися (від "Бехеровки" ) бути третім :rolleyes:
... це для початку!
 • 0

#16 Marcos

  ....

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3363 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.03.2008 – 18:34

Перегляд дописуАничка (26.03.2008 17:17) писав:

Починати треба з себе, насамперед!
Їздити на роботу на вєліку, купувати продукти у паперових пакетах, а целофану до рук не брати!
Здавати пляшки у склотару, а папір - у макулатуру. І відмовитися (від "Бехеровки" ) бути третім :rolleyes:
... це для початку!
Паперові пакети - ви знову про фантастику. А папер де брати ? Рубати дерева ?
Вєлік - ще одна фантастика.

Короче кажучи, нічого конкретного від вас не дочекаєшся.
 • 0

#17 Marcos

  ....

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3363 повідомлень
 • Стать:Чоловік
 • Місто:Київ

Відправлено 26.03.2008 – 21:31

флуд видалено
 • 0

#18 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.03.2008 – 17:32

Та нічого спеціально робити і не потрібно - ресурси з економічного погляду нескінченні. А з технічного - тим більше.... Ринок сам все добре зробить. Є зміст захищати лише інтереси свого населення у всесвітній конкуренції.
 • 0

#19 Аничка

  Генеральний писар

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 512 повідомлень
 • Стать:Жінка
 • Місто:Львів

Відправлено 27.03.2008 – 17:36

Перегляд дописуWeber (27.03.2008 17:32) писав:

Та нічого спеціально робити і не потрібно - ресурси з економічного погляду нескінченні. А з технічного - тим більше.... Ринок сам все добре зробить. Є зміст захищати лише інтереси свого населення у всесвітній конкуренції.

Weber'е, я не знаю, звідки ти, але рекомендую під час перебування у Львові заїхати до села Грибовичі. Воно зразу за Львовом, по Київській трасі. Його, власне, з траси видко - по кружлянню зграй граків та ворон над ним. Там наша гордість - міське сміттєзвалище. Можна фільм жахів знімати.
 • 0

#20 Wеbеr

  цинічний бандера

 • Користувачі
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 6047 повідомлень
 • Стать:Чоловік

Відправлено 27.03.2008 – 17:51

Зі Львова я і за Грибовичі знаю. То проблема грошей...
 • 0Кількість користувачів, що читають цю тему: 1

0 користувачів, 1 гостей, 0 анонімних